روغتونونه هالنډ

په هالنډ کې غوره روغتونونه

هالنډ د خپلو اتباعو لپاره غوره روغتیا پاملرنې خدمات لري. په هیواد کې د روغتیا او عامه روغتیا دواړه پاملرنې شتون لري. په هیواد کې د عامې روغتیا پاملرنې په وړیا ډول یا د خپلو اتباعو لپاره په خورا لږ لګښت کې شتون لري. عامه

نور یی ولوله